Ovim općim uvjetima Izazov turistička agencija d.o.o. uređuje osnove poslovnih odnosa između Izazov turistička agencija d.o.o. i klijenta kojima trajno ili povremeno pruža usluge.
Opći uvjeti putovanja izrađeni su u pisanom obliku i dostupni su u poslovnici Izazov-a na adresi A.T.Mimare 38, 10000 Zagreb, te ne internet stranicama www.izazov.net

SADRŽAJ:
1. Sadržaj aranžmana
2. Sadržaj i cijena aranžmana
3. Prijave i uplate
4. Kategorizacija i opis usluge
5. Promjena aranžmana
6. Pravo organizatora za otkaz
7. Odustajanje putnika od putovanja
8. Obaveze organizatora putovanja
9. Obveze putnika
10. Prtljaga
11. Putno osiguranje
12. Smještaj u sobe / apartmane
13. Rješavanje prigovora
14. Nadležnost suda
15. Osiguranje u slučaju stečaja organizatora
16. Upozorenje
 

1. SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator putovanja je  Turistička agencija IZAZOV i kao takva jamči provedbu programa prema opisanom aranžmanu na web stranici ili promotivnim materijalima (leci, katalog…)
Organizator će ostvariti sadržaj aranžmana u cijelosti, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (elementarna nepogoda, rat, nemiri, terorističke akcije, pandemija, epidemija..) kada neće biti moguće ostvariti i održati program.

2. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Sadržaj aranžmana uključuje sve stavke što je organizator putovanja naveo u programu putovanja na svojim web stranicima ili drugim promotivnim materijalima.
Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana, te se stoga posebno plaćaju (npr. putničke pristojbe, troškove stručnog i mjesnog vođenja, fakultativne izlete, ulaznice za objekte koji se posjećuju…).
Posebne usluge koje putnik zahtjeva (posebna prehrana, poseban smještaj I sl.) nisu uključene u cijenu aranžmana, te ih putnik prilikom prijave mora zatražiti, te ako će biti u mogućnosti, organizator putovanja će ih izvršiti.
Cijene navedene u IZAZOV-ovim ponudama/programu putovanja i za putovanja u paket aranžmanu bazirane su na osnovi Ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta na destinaciji u kojoj putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.
Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik plaća na način i u roku kako to zahtjeva neposredni davatelj usluge i eventualni prigovor podnosi se izravno davatelju usluge.
Cijene aranžmana su izražene u kunama, a izračunate prema cijenama usluga referentne valute po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan.
Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijene smještaja i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene tečaja 5 ili više posto.
Za povišenje cijene aranžmana do 10 % nije potrebna suglasnost kupca, a u slučaju povišenja većeg od 10 %, kupac ima pravo raskinuti ugovor.
Putnici mogu raskinuti Ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid Ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elementa paket aranžmana osim cijene.
Cijena paket aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u Ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka putovanja.
U cijenu aranžmana uključena je jamčevina.
Sve cijene izražene su sa uključenim gotovinskim popustom od 5% za uplate u gotovini ili na žiro račun agencija.

3. PRIJAVE I UPLATE

Za putovanja se može prijaviti do popunjenja raspoloživog broja mjesta.
Kod prijave ispunjava se prijavni dokumenat (ugovor) koji sadrži osnovne podatke o putniku I osnovne podatke o aranžmanu.
Prilikom prijave putnik mora dati sve podatke i dokuemente koji su potrebni za određeni aranžman., a ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice nastale iz krivih podataka.
Uplatom akontacije i potpisivanjem prijavnog Ugovora, između putnika i Izazov-a zaključen je Ugovor čije odredbe od tog trenutka obvezuju ugovorne strane. Sve što je objavljeno u aranžmanu za koji je načinjen I potpisan prijavni dokumenat, za Izazov d.o.o. i putnika pravna je obaveza i sastavni dio zaključenog Ugovora. Ugovor se potpisuje u dva primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava putnik, a drugi Izazov.

2 – 7 dnevni aranžmani: Prilikom prijave i rezervacije, za potvrdu rezervacije paket aranžmana stranka uplaćuje iznos akontacije od 40% od ukupnog iznosa po pojedinačnom aranžmanu (za sve aranžmane u trajanju od 2 ili više dana), do datuma koji je utvrđen za plaćanje akontacije.
Preostali iznos aranžmana stranka je obavezna uplatiti najkasnije 21 dan (3 tjedna) prije početka putovanja za sva putovanja u trajanju od 2 ili više dana.
Ukoliko stranka ne izvrši uplatu aranžmana do datuma predviđenog za zadnju uplatu, organizator putovanja će poslati info za plaćanje na mail ili telefonski zvati, a u slučaju da i onda stranka ne uplati u roku od 2 dana,  organizator putovanja smatrati će da je stranka odustala od putovanja te u tom slučaju stranka neće imati pravo na povrat uplaćnih sredstva za akontaciju. Na dan uplate akontacije putnik potpisuje ugovor  o putovanja gdje i stavka pod naznakom :«upoznat sam s programom i općim uvjetima putovanja, te ih u cijelosti prihvaćam - potvrđujem da mi je ponuđeno putno osiguranje».  Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obaveza za putnika i organizatora.

1 dnevni aranžmani : Prilikom prijave i rezervacije, za potvrdu rezervacije paket aranžmana stranka uplaćuje iznos akontacije od 100% od ukupnog iznosa po pojedinačnom aranžmanu.
Na dan uplate akontacije putnik potpisuje ugovor  o putovanja gdje i stavka pod naznakom :«upoznat sam s programom i općim uvjetima putovanja, te ih u cijelosti prihvaćam - potvrđujem da mi je ponuđeno putno osiguranje».  Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obaveza za putnika i organizatora.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti – hoteli, apartmani, bungalovi, sobe i ostali objekti u paket aranžamnima opisani su i kategorizirani prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije, znači po kategorizacije države gdje se putuje i boravi, šta znači da može biti totalno drugačije od kategorizacije u RH.
Standardi smještaja, prehrane i ostalih usluga i zemalja su različiti i nisu usporedivi međusobno.
Raspored po sobama /apartmanima određuje recepcija smještajnog objekta u mjestu boravka.
Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatiti će bilo koju složbeno registriranu smještajnu jedinicu u objektu koji je opisan u programu i cijeniku.
Ulazak u sobu /apartman najččešće nije moguć prije 17.00 sati na dan dolaska , a mora se napustiti najčešće do 10.00 sati na dan završetka korištenja usluge.
Dolaske iza 19.00 sati nužno je najaviti unaprijed.
Odluku o ranijem ulasku i/ili kasnijem izlasku iz smještajne jedinice donosi samostalno smještajni objekat i Izaov nema utjecaja na istu.
Ugovaratelj putovanja / putnik koji želi putovati s kućnim ljubimcem, dužan je prije zaključenja Ugovora zatražiti mailom informaciju od organizatora putovanja o mogućnosti boravka kućnih ljubimaca u smještajnom objektu i eventualnoj doplati cijene za iste.

5. PROMJENA ARANŽMANA

Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ukoliko nastupe okolnosti iz točke br. 1. (elementarna nepogoda, rat, nemiri, terorističke akcije, pandemija, epidemija..) koje se nisu mogle predvidjeti ili otkloniti. U tom slučaju će IZAZOV turistička agencija d.o.o. nastojati izvršiti ugovorene usluge u skladu s mogućnostima u danoj situaciji.
Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo u objektu iste ili više kategorije na teret organizatora.
Izzaov zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupa nepredviđenih okolnosti, kao I pravo promjene smjera putovanja ako se promijene uvjeti za putovanja (sigurnosna situacija u određenoj zemljic, elemetarne nepogode ili druge situacije su izvan utjecaja IZAZOV-a) I to bez isplate odštete, te u skladu s važećim propisima u međunarodnom prometu.
Ako se aranžman bitno izmijeni bez opravdanog razloga, IZAZOV putniku će vratiti sav iznos primljenog novca, uz uvjet da putnik odustane od putovanja prije njegova početka.
Ako se aranžman bitno promijeni u tijeku realizacije, putnik snosi troškove realiziranih usluga do trenutka odustajanja.

6. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ

Izazov turistička agencija d.o.o. može otkazati aranžman djelomično ili u potpunosti, ako prije ili za vrijeme trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu otkloniti ili izbjeći, a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja ili prodaje, bile opravadan razlog da se aranžman ne objavljuje, odnosno prodaje.
Izazov turistička agencija d.o.o. mogu otkazati aranžman i kad nije prijavljen dovoljan minimalan broj putnika izričito predviđen za pojedinu vrstu aranžmana.
U slučaju potpunog otkaza aranžmana prije početka putovanja, Izazov neće morati putniku nadoknaditi bilo kakvu štetu, nego samo vratiti iznos naknade.
U slučaju da je Izazov otkazao aranžman u slučaju izuzetnih nepredviđenih okolnosti na koje niakako nije mogao utjecati - (elementarna nepogoda, rat, nemiri, terorističke akcije, pandemija, epidemija..) na mjestu destinacije putovanja, povrat naknade prema putnicima ovisi o povratu poslovnih partnera (hoteli, prievoznici…) uključenih u taj paket aranžman. U slučaju da se Izazov ne može naplatiti /povratiti uplatu od partnera uključenih  u paket aranžman, u tom slučaju ne može vratiti strankama uplatu dok se ne naplati.
Ili se može strankama ponuditi voucher koji vrijedi određeno vremensko razdoblje u protuvrijednosti uplaćene cifre od strane putnika.
Organizator pridržava pravo otkaza aranžmana ukoliko se ne prijavi minimalni broj putnika za određeni aranžman, to pravo može ostvariti nakasnije:
- 21 dan prije početka paket aranžmana za paket aranžmane koji traju više od 6 dana
- 7 dana prije početka paket aranžmana za paket aranžamane koji traju između 3-6 dana
- 2 dana prije početka paket aranžmana za paket aranžamane koji traju 1 i 2 dana
U slučaju otkazivanja aranžmana organizator de putnicima ponuditi alternativnu destinaciju i smještaj ili vratiti cjelokupni upladeni iznos aranžmana.
Izazov zadržava pravo otkaza putovanja prije početka putovanja ukoliko je putovanja otkazao organizator putovanja za kojeg je Izazov bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana sukladno općim uvjetima organizatora putovanja koji će biti unaprijed poznati putniku.

7. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Putnik / ugovaratelj putovanja može u svako doba pisanim putem u cijelosti ili djelomično raskinuti ugovor o putovanja / paket aranžmanu. U tom slučaju Izzaov ima pravo na naknadu toškova zbog otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se prema danu putnikova otkazivanja i samoj vrsti putovanja.
Ako putnik koji otkaže paket aranžman nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Izazov zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.
Ukoliko ugovaratelj putovanja / putnik otkaže uplaćeni aranžman, Izazov od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije drugačije navedeno):
1) Jednodnevni izleti
- 14-7 dana prije polaska Izazov zadržava 80% cijene aranžmana
- 7-0 dana prije polaska Izazov zadržava 100% cijene aranžmana, odnosno za “no-show” koji je nastao na strain putnika, organizator će naplatiti 100% cijene aranžama.
2) Vikend 2 dnevni izleti
- 14-7 dana prije polaska Izazov zadržava 80% cijene aranžmana
- 7-0 dana prije polaska Izazov zadržava 100% cijene aranžmana, odnosno za “no-show” koji je nastao na strain putnika, organizator će naplatiti 100% cijene aranžama.
Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećem :
Za otkaz od 1- 30 dana prije puta organizator naplaćuje 100% cijene aranžmana.
Za otkaz od 30 do 45 dana prije puta organizator naplaćuje 80% cijene aranžmana
Za otkaz od 45 do 60 dana prije puta organizator naplaćuje 60% cijene aranžmana
Za otkaz više od 60 dana  prije puta organizator naplaćuje 20 % cijene aranžmana

Nakon polaska organizator naplaćuje 100% cijene aranžmana.
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjenu datuma polaska, smještajnog objekta, kao i sve druge bitne promjene. Ako putnik, koji otkazuje putovanje, nađe novog korisnika za istu rezervaciju, organizator zaračunava administrativne troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne uplaćuje se trošak pribavljanja viza, putnih isprava , te ostalih dokumenata potrebnih za putovanje. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova.

8. OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga, te brinuti o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim poslovnim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjene i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom navedenih u točci 1., te kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik sam podmiruje sve dodatne troškove

9. OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan: Posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora de pomodi, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to mogude uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza. Cijepiti se i posjedovati dokumente i potvrde o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogudnosti nastavka putovanja, ne obvezuju organizatora putovanja, te se obračunavaju otkazni troškovi iz člana 7. ovih uvjeta. Poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima se boravi tijekom putovanja. Pridržavati se kudnog reda u svim posjedenim objektima, te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. Pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom organizatora putovanja. Prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o pladenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati , kopiju virmana).

U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

10. PRTLJAGA

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na charterskim letovima , te do 20 kg prtljage na redovnim zračnim linijama. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatni prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage. Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao niti za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam sefa) . Prijavu za oštedenu ili izgubljenu prtljagu putnik upuduje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštedenja ili gubitak nastupili

11. PUTNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su putniku ponuditi «paket» putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu , te osiguranje prtljage , osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranje od otkaza putovanja. Prihvaćanjem ugovora o putovanju , čiji su sastavni dio i ovi uvjeti, kupac potvrđuje da mu je ponuđen «paket» putnih osiguranja.

12. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Ako kupac nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bili koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještaj (komfor,kat.orijentacija sobe,pogled i dr.) , ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

13.RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtjevati razmjernu odštetu uz priloženi pismeni prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik – nositelj ugovora, prigovor podnosi zasebno. Organizator neće primiti u postupak pritužbe.

Postupak u svezi prigovora:

Odmah na samom mjestu putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.

Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove ponude.

Najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu u dva primjerka koju je potpisao predstavnik i eventualne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku.

Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora na prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluge najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.

Putnik se odriče posredovanja bili koje druge osobe, arbitraže UHP-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila dok organizator ne donese rješenje. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog djela usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.
 

14. NADLEŽNOST SUDA

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
 

15. OSIGURANJE ZA SLUČAJ STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U skladu s Zakonom, a u slučaju stečaja organizatora putovanja putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju kontaktirati osiguravajuću kuću naznačenu na vaucheru putovanja.
 

16. UPOZORENJE

Opći uvjeti putovanja sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja, odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj s prijavio za putovanje. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik u cjelosti prihvaća program i uvjete putovanja.